Privacybeleid

Meer info over ons privacybeleid vindt u hieronder terug.

Website

Bij het bezoek van de Website worden geen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van de anonieme gegevens die door de cookies worden verwerkt en de informatie die u ons vrijwillig bezorgt door ons te contacteren via het contactformulier of om een afspraak te maken.

De persoonsgegevens die u ons vrijwillig bezorgt worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen, dus niet voor marketingdoeleinden. Alle persoonsgegevens zullen met zorg en discretie worden behandeld en kunnen gearchiveerd worden voor interne doeleinden en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.U heeft het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en ons te vragen ze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U heeft eveneens het recht om een overzicht te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken of bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.Dat kan door ons een e-mail te sturen via ons contactformulier. Hierbij kan extra identificatie of informatie gevraagd worden ter legitimatie.Wanneer u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy, dan kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit (vroegere Privacy Commissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

In onze praktijk

De “GDPR” ( General Data Protection Regulation) of in het Nederlands “AVG” (: Algemene verordening Gegevensbescherming ) is de Europese privacy wetgeving, die in voege is sinds 2016 met overgangsperiode tot 25.5.18 . Deze wetgeving dient ter bescherming van persoonsgegevens, zodat misbruik voorkomen wordt, namelijk het ongeoorloofd doorgeven aan derden, al of niet tegen betaling.

Ook in onze praktijk houden we persoonsgegevens bij van patiënten, en dit in het kader van de wettelijke verplichting tot het bijhouden van een medisch dossier van iedere patient. Deze wettelijke verplichting wordt opgelegd door het RIZIV (rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit ) en door de gerechtelijke instanties.De persoonsgegevens worden ingezameld bij de patient zelf, tenzij de patient zelf niet in staat is om de gegevens te bezorgen. Dan worden zijn zorgverstrekkers gecontacteerd en dit op een beveiligde manierWij verwerken volgende gegevens :

 • identificatie-gegevens, waaronder het rijksregisternummer door inlezen van identiteitskaart -contact-gegevens : mail / telefoon
 • administratieve gegevens voor financiële verwerking (oa lidmaatschap van ziekenfonds / data van consultatie en opname)
 • medische en paramedische gegevens aangaande ziekte (huidige en vroegere / symptomen, diagnose en behandeling )
 • zorgkader: netwerk van zorgverstrekkers
 • sociale gegevens : mantelzorgers

Deze gegevens worden beperkt tot wat voor onze specialiteit relevant is (“data-minimalisatie”) en worden verwerkt voor medische doeleinden . Alle gegevens worden adequaat beschermd en worden alleen doorgegeven aan gerechtigde ontvangers. De privé persoon kan rechten laten gelden ivm zijn gegevens:

Medische doeleinden van de verwerking :

 • patiëntenzorg : preventief of therapeutisch
 • patiënten administratie: registreren van medische gegevens van patiënten voor interne of door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden
 • geneesmiddelenbeheer: verwerking van gegevens om geneesmiddelen op de correcte manier te kunnen voorschrijven
 • klachtenbehandeling : registreren van gegevens voor bemiddeling bij klachten
 • zorgkwaliteit : evaluatie van gegevens ter verbetering van de zorgkwaliteit
 • wetenschappelijke registratie: doelstelling is onderwijs , research en objectieven, opgelegd door overheden. Gegevens worden voor deze doeleinden anoniem gemaakt

Gerechtigde ontvangers:

 • Verzekeringsinstellingen
 • Riziv= rijksinstituut voor ziekte in invaliditeitsverzekering
 • Betrokken patient of zijn vertegenwoordiger(s)
 • Gemachtigde overheidsinstanties
 • Externe behandelende zorgverstrekkers
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bescherming van de gegevens

 • Al onze zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim
 • Wij beveiligden server en computers, zodat onbevoegden geen toegang hebben. Wij realiseerden dit door veilige wachtwoorden, die regelmatig veranderen en gebruik van recente professionele soft- en hardware, die veiliger zijn dan oude soft – en hardware. Onze beeldschermen worden niet open achter gelaten maar worden gelocked bij verlaten van de werkpost . De gegevens worden opgeslagen op onze eigen server en niet in de “cloud”
 • Wij hebben vrijwillig een “datamanager” aangeduid ( niet een “data protection officer” ) binnen de firma voor de gegevens : Ilse Van der Straeten leidt het personeel op en heeft ook een meldingsplicht aan de bevoegde instanties indien gegevens gehacked of verloren zouden worden
 • Uw medische gegevens worden minstens 30 jaar bewaard. Facturatiegegevens worden minstens 7 jaar bewaard. We kunnen niet garanderen dat uw gegevens na deze termijn nog bewaard worden.

Rechten van de privé persoon

 • Omdat wij als dokters de wettelijke verplichting hebben om een medisch dossier te voeren, geeft u ons impliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te registreren als u bij ons op consultatie komt. Deze worden gebruikt voor uw persoonlijk dossier. Uw gegevens worden ook op een beschermde manier meegedeeld aan andere zorgverstrekkers, die u opgeeft
 • U hebt recht op “data-portabiliteit” : u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, te wijzigen en indien u het nodig acht, kan u vragen om de gegevens door te geven aan een andere zorgverstrekker
 • Recht om “vergeten te worden”: u mag vragen om uw dossier of delen van uw dossier te verwijderen, tenzij dit niet kan van rechtswege.
 • Recht om te weigeren dat uw anonieme (!) gegevens gebruikt worden voor studies (wetenschappelijk en marketing).